Soyak Olympiakent Site Yönetimi

Aydınlatma Metni

SOYAK OLYMPİAKENT SİTE YÖNETİMİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Soyak Olympiakent Site Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği: 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Soyak Olympiakent Site Yönetimi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Sizlerle iletişim kurma, hukuksal süreçlerde paylaşma, 
Seçimlerde bilgilendirme tebligatların tarafınıza ulaştırılması için, 
Elektronik posta, sms gibi yollarla site hakkında bilgilendirme (arıza, genel bilgi, seçim) 
Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak 
Şikâyetleri çözmek, veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak, 
Altyapımızı ve faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak, Ayrıca Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi 

3.Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 
Toplanan kişisel verileriniz; Soyak Olympiakent Site Yönetimi tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 
Kişisel verileriniz; Yönetim ve Yönetim Planı’nda verilen yetkiye dayanarak hizmet alınan şirketler tarafından;  Site Sakini Bilgi Formu, Taşınma Taahhütnamesi, Araç Tanımlama Formu gibi formların doldurulması yöntemleri ile işlenmektedir. Yönetim olarak kişisel verilerinizi; KVKK’nın 5. Maddesi gereğince;  Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, Yönetim Planı’nda yer alan görevlerden ve Genel Kurul kararlarından dolayı oluşan hukuki sorumluluğumuz ve kat malikleri genel kurulunun meşru menfaati kapsamında işlemekteyiz.  

Kişisel Verileriniz bu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla KVKK Md. 5/1’ de bulunan açık rıza kavramına ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak Soyak Olympiakent Site Yönetimi’ne ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla muhafaza altında tutulacaktır.  

5.KVKK Kapsamında Haklarınız: 
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; 

Kurumumuza başvurarak, 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.olympiakent.info internet adresinden paylaşılmış  olan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (halklailiskiler@olympiakent.info) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde  iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Saygılarımızla. 
Soyak Olympiakent Site Yönetimi (Veri Sorumlusu) 

ADRES           : Atakent mah. Prof.Azizergin Cad. No:5j 34307 Küçükçekmece / İSTANBUL
E-POSTA        : halklailiskiler@olympiakent.info 
TELEFON       : 0 212 495 09 11                   KEP ADRESİ :

Bu Aydınlatma Metni; 23.11.2021 Tarihli 495 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla ilan edilmiştir.